Select Page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk, verkoop, verhuur of gedaan of aangegaan met C.P. Onderhoud
1.2. In deze voorwaarden wordt de aanbieder/verkoper aangeduid als opdrachtnemer, zijnde degene die deze voorwaarden hanteert terwijl de andere partij verder wordt betiteld als opdrachtgever.
1.3. Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden niet tenzij dit schriftelijk door opdrachtnemer is aanvaard.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de eventuele aanvrage verstrekte gegevens waarvan opdrachtnemer van de juistheid mag uitgaan.
2.2. De opgegeven prijzen gelden voor levering op locatie, tenzij anders overeengekomen, exclusief omzetbelasting. De inhoud van folders, drukwerken enz. binden opdrachtnemer niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

Artikel 3: Rechten van industriële en intellectuele eigendom

3.1. Tenzij anders overeengekomen is, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten, en ook alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door hem vervaardigde en verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijk toestemming niet worden gekopieerd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1. Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.
4.2. Opdrachtnemer aanvaardt bij de aanbieding geen verantwoording voor een door of namens opdrachtgever uitgewerkt advies noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat advies. Voor de functionele geschiktheid van de door opdrachtgever voorgeschreven middelen en materialen is opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het middel, materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van opdrachtgever is bestemd.
4.3. Voor de door opdrachtnemer zelf vervaardigde ontwerpen en werkwijzen neemt deze de verantwoordelijkheid op zich. Ten aanzien hiervan wordt verwezen naar de garantiebepalingen.
4.4. In geval van opdracht neemt opdrachtnemer bij adviezen niet door of namens hem zijn gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor zover deze materialen niet door opdrachtgever zijn voorgeschreven.
4.5. Opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen die door opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 5: Overeenkomsten

5.1. Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtnemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer, dan wel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.
5.2. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van opdrachtnemer binden deze laatste niet voor zover deze niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6: Leveringsvoorwaarden

6.1. Uitvoering en/of levering geschied op locatie aan te geven door opdrachtnemer. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer en deze de overeengekomen (deel) betaling heeft ontvangen.
6.2. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat opdrachtnemer kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen hem tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien schriftelijk overeengekomen. Opdrachtnemer is in alle overige gevallen nooit aansprakelijk.
6.3. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door opdrachtgever niet zijn afgenomen of niet kunnen worden aangebracht in het werk, staan de zaken ter beschikking van opdrachtgever en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen.

Artikel 7: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

7.1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden en/of informatie die opdrachtnemer bij het tot stand komen van de overeenkomst of tijdens de uitvoering niet bekend waren, of redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft of noodzakelijker wijze wordt geannuleerd.
7.2. Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is hij niet in verzuim indien hij; ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te voorzien waren en buiten zijn invloedssfeer liggen verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
7.3. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te voorzien zijn en buiten de invloedsfeer van opdrachtnemer liggen, wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van opdrachtnemer aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden.
7.4. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat een der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.
7.5. Als opdrachtnemer zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Artikel 8: Omvang van de overeenkomst

8.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.
8.2. In de overeengekomen prijs van aangenomen werken is niet begrepen (tenzij uitdrukkelijk anders is bevestigd):
1. Mechanische herstel en modificatie werkzaamheden.
2. Grond-, hei-, hak-, breek-, funderingen-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilders-, herstel- of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering, van gas of water of op het elektriciteitsnet.
3. De meerdere hulp voor het versjouwen van die delen welke niet door opdrachtnemer zelf te behandelen zijn, en ook de hiertoe benodigde hefwerktuigen en takels.
4. Het treffen van maatregelen ter voorkoming van schade aan op het werk aanwezige zaken.
5. Extra kosten van afvoer als gevolg van de aard van het af te voeren afval of vrijgekomen materialen zoals in geval van gevaarlijke bouwstoffen en/of chemische afval.

Artikel 9: Wijzigingen van de overeenkomst

9.1. Alle wijzigingen in de overeenkomst, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging in het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, of doordat van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken, behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan beschouwd te worden als meerwerk en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.
9.2. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.
9.3. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat totaal van het reeds verrekende en het nog te verrekenen minderwerk, dat van het reeds verrekende en het nog te verrekenen meerwerk overtreft, heeft opdrachtnemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze totalen, tenzij het verzoek tot minderwerk afkomstig was van de opdrachtnemer.

Artikel 10: Montage

10.1. Montage wordt uitgevoerd tegen de in de overeenkomst opgenomen tarieven. Het met de montage belaste personeel beperkt zich tot het monteren van het door opdrachtnemer geleverde materiaal en/of het materiaal dat in de opdracht was begrepen.
10.2. Voor buiten de opdracht vallend meerwerk is opdrachtnemer niet aansprakelijk.
10.3. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord kan verrichten. Daartoe dient opdrachtnemer onder meer ervoor te zorgen dat er in de ruimte en omringend terrein waar de werkzaamheden moeten worden verricht gas, water en elektriciteit aanwezig is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
10.4 Opdrachtgever stelt geschikte behuizing, deugdelijke sanitaire voorzieningen en door de voorzieningen beschikbaar voor het personeel van de opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan gebruik maken van de nodige afsluitbare droge opslagplaatsen voor materiaal, gereedschappen en andere goederen aanwezig op het terrein van opdrachtgever.
10.5. Wanneer de montage door oorzaken buiten de schuld van de opdrachtnemer niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, is opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortkomende kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen tegen een in de overeenkomst opgenomen tarief.
10.6. Voor rekening van opdrachtgever zijn alle eventuele niet voorziene kosten, in het bijzonder:
a. Kosten ontstaan doordat de montage niet in gewone daguren kan geschieden;
b. Reis- en verblijfkosten die niet waren begrepen in de prijs.
10.7. Opdrachtgever dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.

Artikel 11: Oplvering

11.1. Een geleverde opdracht wordt als opgeleverd beschouwd:
a. Wanneer opdrachtnemer hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan opdrachtgever kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd;
b. Acht dagen nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en opdrachtgever heeft nagelaten de opdracht binnen die termijn op te nemen;
c. Bij ingebruikneming van het geleverde door opdrachtgever, met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het geleverde dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
11.2.Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de oplevering niet verhinderen.
11.3. Bij niet geven van goedkeuring aan het werk of onderdelen daarvan is de opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan opdrachtnemer onder duidelijke opgaaf van redenen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van opdrachtnemer, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is en gedekt wordt door de verzekeraar. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade en andere onkosten, (derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
b. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werkzaamheden of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
De door opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd.

Artikel 13: Garantie

13.1 De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van het door hem uitgevoerde werk conform het gestelde in de daarop van toepassing zijnde garantiebepalingen. De garantie houdt in dat opdrachtnemer, met inachtneming van de hierna volgende bepalingen, gedurende de garantieperiode ontstane schade als gevolg van ondeugdelijkheid van geleverde materialen of uitgevoerde werkzaamheden zo spoedig mogelijk zal herstellen
13.2. Bij ondeugdelijke levering of bewerking heeft opdrachtnemer het recht om tegen teruggave van de ondeugdelijke zaak opdrachtgever volledig te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren, dan wel tot opnieuw levering of herbewerking over te gaan. Nieuw te bewerken materiaal wordt door opdrachtgever voor zijn rekening ter beschikking gesteld.
13.3. Opdrachtgever dient te allen tijde opdrachtnemer de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
13.4. Uitgesloten van garantie zijn gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling, onoordeelkundig of onjuist onderhoud, of wijzigingen of reparatie door of namens opdrachtgever zelf of door derden.
13.5. De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen ten aanzien van opdrachtnemer (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

Artikel 14: Transport

14.1. Alle goederen zijn vanaf het ogenblik van verzending voor risico van opdrachtgever. Ook indien franco levering overeengekomen is, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. Opdrachtgever dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.
14.2. Mocht een beroep op het gestelde in artikel 14.1. niet opgaan dan is de opdrachtnemer nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat hij ten gevolge van het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van opdrachtgever zijn vordering op vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan opdrachtgever cederen.

Artikel 15: Betaling

15.1. Betalingscondities worden geregeld naar de aard en de belangrijkheid van de levering of het uit te voeren werk. Tenzij anders overeengekomen zijn de betalingscondities:
15.2. Opgedragen werkzaamheden per maand te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum. Grotere objecten en aanneming van werk: 40% der overeengekomen prijs bij opdracht. 50% der overeengekomen prijs bij uitvoering van het werk, 10% der overeengekomen prijs bij oplevering.
15.3. Opdrachtnemer is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van opdrachtgever om zekerheid te stellen geeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving
15.4. Bovendien is de opdrachtnemer gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.
15.5. Wanneer door opdrachtnemer ten aanzien van bepaalde geleverde zaken of verrichte werkzaamheden betaling van de hoofdsom of een gedeelte daarvan in een aantal termijnen aansluitend op de datum van levering of facturering wordt toegestaan, zal de omzetbelasting over het totale bedrag der vergoeding tegelijk en direct met de eerste termijn opeisbaar en vorderbaar zijn.
15.6. Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van opdrachtgever.
15.7. Het recht van opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op opdrachtgever te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
15.8. De gehele aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.
15.9. Wanneer betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen een maand na factuurdatum is opdrachtnemer gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente evenwel met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
15.10. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen alle buitenrechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval wanneer opdrachtnemer zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
15.11. Uit het enkele feit dat opdrachtgever zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien opdrachtnemer het faillissement van opdrachtgever aanvraagt is deze naast hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten bovendien de kosten der faillissementsaanvrage verschuldigd.

Artikel 17: Reclames of klachten

17.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij opdrachtnemer ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd.
17.2. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen acht dagen na oplevering van een werk, acht dagen nadat opdrachtgever een gebrek heeft ontdekt waarbij hij aan opdrachtnemer schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.
17.3. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
17.4. Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij opdrachtgever niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 18: Prijswijziging

18.1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen en lonen geldend op de dag van offerte.
18.2. Indien en voor zover de termijn tussen de datum van offerte en de aflevering of oplevering een tijdvak van zes maanden overschrijdt en de lonen, de prijzen van de materialen en dergelijke in die periode wijzigingen hebben ondergaan, wordt de overeengekomen prijs of de overeengekomen aanneemsom evenredig gewijzigd. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die der hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan.
18.3. Wanneer door opdrachtgever voor de uitvoering van opdrachtnemer materialen of grondstoffen en andere artikelen ter beschikking worden gesteld, heeft opdrachtnemer het recht in de aanneemsom te berekenen respectievelijk in zijn prijsberekening op te nemen een maximum van 10% van de kostprijs van de bijgeleverde zaken.

Artikel 19: Eigendomsvoorbehoud en pand recht

19.1. Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarden eigenaar van de door opdrachtnemer geleverde of nog te leveren zaken. Opdrachtnemer blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de vorderingen van opdrachtnemer ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft.
Opdrachtnemer blijft bovendien eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang op dracht gever vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten
19.2. Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt opdrachtgever zich geen akte zullen ondertekenen waarbij pandrecht zich aan verduistering zou schuldig maken.
19.3. Ingeval opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte en of verhuurde zaken of uit te voeren overeenkomsten ten aanzien van opdrachtnemer niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
19.4. Opdrachtnemer verschaft aan opdrachtgever op het moment dat opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van opdrachtnemer of opdrachtgever heeft. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van opdrachtnemer zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Artikel 20: Ontbinding

20.1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot opdrachtgever richt, zal hij te allen tijde eerst opdrachtgever schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, hetgeen de opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
20.2. Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
20.3. Indien opdrachtnemer instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door opdrachtnemer verrichte prestaties en heeft opdrachtnemer onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.

Artikel 21: Toepasselijk recht

21.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
21.2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

C.P. Onderhoud 2022